Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Radon

Radon i inneluft

Radon er en radioaktiv edelgass som dannes naturlig i berggrunn og jordsmonn, og som kan komme inn i bygninger gjennom utettheter i konstruksjonen mot grunnen.

Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Gjennomsnittskonsentrasjonen i norske boliger er om lag 75 Bq/m3.
Ved radonkonsentrasjoner mellom 200 og 400 Bq/m3 bør man fortrinnsvis se på enkle og billige tiltak. Med dette menes tiltak som medfører små bygningsmessige inngrep og som koster mindre enn noen få tusen kroner. I bygg med radonkonsentrasjoner over 400 Bq/m3 bør tiltak gjennomføres selv om tiltakene kan bli både kostbare og omfattende.

Eksempel på tiltak som kan redusere radoninnholdet
  • Tette hull og sprekker i gulv og vegger mot grunnen, eksempelvis rundt rørføringer.
  • Forsegle konstruksjonen mot bakken, med f.eks. membran eller nytt ventilert gulv.
  • Endre lufttrykket i bakken under huset ved å anlegge en radonbrønn eller annet punktavsug eller ved injeksjon av frisk luft i byggegrunnen (luftpute).
  • Forbedre ventilasjonen i bygningen, eksempelvis med å installere balansert ventilasjon med varmegjenvinner.
  • Forbedre ventilasjonen i kryperommet i kjellerløse hus.

Statens strålevern anbefaler å måle med minst 2 sporfilmer i minimum 2 oppholdsrom (f.eks. stue + soverom) nærmest bakkenivå.

NB! Måling av radon bør begrenses til tidsrommet fra midten av oktober til midten av april, fordi innemiljøet er mest stabilt i vinterhalvåret. For å vurdere helserisiko og behov for tiltak mot radon må måling gjennomføres over minimum to måneder, slik at tidsvariasjonene midles ut.

Miljøretta helsevern Hallingdal tilbyr radonmålinger

Siden forhøyede radonverdier øker risikoen for lungekreft, anbefaler kommuneoverlegene og Miljøretta helsevern Hallingdal at alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan eller i underetasjer, måler konsentrasjonen av radon.

Miljøretta helsevern Hallingdal tilbyr i samarbeid med firmaet Radonlab radonmålinger til gunstig pris. Bestill på https://mhvh.no/fagomrader/radon/maling-av-radon eller ta kontakt med Radonlab på tlf: 21 96 03 50 Oppgi rabattkode: hallingdal

Hallingdal ligger på områder som gir risiko for høye radonnivåer. Det er ikke mulig å fastslå radonkonsentrasjonen i en bolig uten at det foretas måling. Generelt kan radonkonsentrasjonen endres over tid på grunn av setningsskader, ombygging, endring av ventilasjonsforhold, samt endringer som følge av grave- eller sprengningsarbeider i nærområdet. Helsemyndighetene anbefaler derfor å måle radonnivået regelmessig, og alltid etter ombygginger. Du bør måle boligen din selv om naboer allerede har målt fordi det innenfor samme boligfelt kan være store variasjoner.

Benytter du tilbudet bistår du samtidig med at Miljøretta helsevern Hallingdal og kommuneoverlegene får en bedre oversikt over radonnivåene i kommunene. Statens strålevern vil få tilgang til dataene. Måleresultatene vil ikke publiseres på en slik måte at enkeltmålinger kan gjenkjennes.

Radonkart

Miljøretta helsevern Hallingdal har utarbeidet radonkart for alle kommunene i Hallingdal på bakgrunn av radonmålinger som er gjort i kommunene de siste 20 år. Disse kartene er mer detaljerte enn de nye aktsomhetskartene fra Statens strålevern. Radonkart for alle kommunene i Hallingdal kan lastes ned fra Miljøretta helsevern sin nettside.

Se ellers mer info om radon på nettsida: www.mhvh.no