Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Seksjonering og reseksjonering

Formål med tjenesten

Seksjonering går ut på å opprette et sameie der andelseierne har enerett til spesifiserte deler av en bygningHver enkelt seksjon blir selveierseksjon (selveierleilighet) som kan brukes som eget rettsobjekt. Det vil si selges og pantsettes. Utearealet er normalt fellesareal, men det kan også opprettes enerett til uteareal. Da må arealene måles opp i henhold til matrikkelloven.

Mer info

https://www.kartverket.no/eiendom/eierseksjoner

Hvem kan få tjenesten

Hjemmelshavere og utbyggere.

Tjenestens innhold

Kontroll av innsendt materiale, kommunal tillatelse, matrikkelføring og tinglysing.

Hva du kan forvente av oss

Generell rådgivning og behandling innen 3 uker etter komplett søknad dersom det ikke må avholdes oppmålingsforretning.

Oppmålingsforretning avholdes i løpet av 16 uker.

Hva vi forventer av deg

En fullstendig søknad med tegninger av god kvalitet.

Det forventes at en leser loven og setter seg inn i hva søknaden skal inneholde.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65?q

Praktiske opplysninger og skjema

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-bruk-av-standardisert-soknad-om-seksjonering/id2582704/

Hva koster tjenesten

Avgifter og gebyrer

Saksbehandlingstid

I henhold til § 14 skal saken behandles og matrikkelføres innen 12 uker fra komplett søknad. I saker der det skal avholdes oppmålingsforretning etter matrikkelloven vil matrikkellovens tidsfrister gjelde.

Klage

Saken kan påklages i henhold til § 10 i lov om eierseksjoner.

Frist for klage er 3 uker fra mottatt melding eller kunngjøring av matrikkelføring

Klagen sendes Nesbyen kommune.