Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Spørsmål og svar om nedgravde oljetanker

Fra 2020 er fyring med mineralolje for å varme opp boliger og andre bygg forbudt. Under finner du de vanligste spørsmålene vi får om nedgravde oljetanker. Vi håper de er til hjelp for deg også.

Hva sier lovverket om nedgravde oljetanker?

Hensikten med regelverket er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ved å stille krav om regelmessig kontroll, og krav til oljetankenes tilstand og kvalitet.

Hovedregelen er at alle tanker som ikke er i bruk skal graves opp og fjernes. Dersom den nedgravde oljetanken ligger slik til at det vil medføre betydelige kostnader å fjerne den, kan eier søke kommunen om å la tanken bli liggende.

Må jeg søke om å fjerne oljetanken på eiendommen min?

Nei. Du kan ta direkte kontakt med et godkjent firma for tømming og rengjøring.

Firmaet som utfører arbeidet skal sende inn dokumentasjon til kommunen på at oppdraget er utført. Etter dette kan du selv fjerne og levere tanken til godkjent gjenvinningsstasjon, eller du kan avtale at firmaet gjør det for deg.

Merk at det er du som tankeier som er ansvarlig for at dette blir gjort.

Kan jeg fjerne oljetanken selv?

Ja. Etter at oljetanken er tømt for olje og rengjort av en godkjent firma, kan du selv grave frem tanken og levere den til godkjent mottak sammen med et «gassfri-sertifikat» fra firmaet som har tømt tanken. Dette sertifikatet skal være maksimalt 24 timer gammelt. Selv om det det ikke stilles krav til hvem som kan fjerne en frittstående eller nedgravd oljetank som er tømt og renset så anbefaler vi at jobben blir utført av profesjonelle. Se liste over sertifiserte firmaer som utfører tilstandskontroll, fjerning eller sanering på oljefri.no. Disse kan også få fjernet tanken.

Fjerner du tanken selv, eller engasjerer useriøse aktører, kan du bli stående med det økonomiske ansvaret hvis noe går galt. Etter forurensningsloven §7 er du som eier av tanken ansvarlig for en eventuell forurensning, og for oppryddingen.

NB! Ta vare på kvitteringen fra gjenvinningsstasjonen. Dette er din dokumentasjon på at tanken er fjernet. Husk at du også må gi beskjed til kommunen om at tanken er fjernet og levert til godkjent avfallsmottak.

Jeg ønsker å fjerne oljetanken. Hvilket firma kan jeg benytte?

Du må ta kontakt med et firma med tilstrekkelig kompetanse på fjerning av oljetanker. En oversikt over noen av disse firmaene kan du finne på oljefri.no

Hva koster det å fjerne en oljetank?

Kostnadene for å fjerne en oljetank eller fyrkjele varierer, men du må regne med ca. 20.000-30.000 kroner.

Vi anbefaler at du innhenter tilbud fra flere firmaer. Se mer informasjon på oljefri.no.

Kan jeg få støtte til fjerning av oljetank?

Nei, dessverre. Det finnes ingen støtteordninger til fjerning av oljetank, fyrkjel eller kamin fra 2020.

Les mer om andre typer støtteordninger på enova.no

Jeg har fjernet oljetanken min. Må jeg dokumentere det?

Ja. Installering, utskifting og fjerning eller avvikling av oljetank er meldepliktig.

Det betyr at firmaet som utfører arbeidet skal sende dokumentasjon til Nesbyen kommune på at oppdraget er utført, og at oljetank er levert til godkjent gjenvinningsstasjon. Men – det er tankeier som er ansvarlig for at dette blir gjort.

Er du usikker? Ta kontakt med oss for å avklare hva som er registrert om oljetanken.

Oljetanken min er tømt og rengjort. Kan den ligge nedgravd?

Den skal i utgangspunktet fjernes, jfr. forurensingsforskriften kapittel 1.

Det kan være oljesøl under tanken som følge av allerede oppståtte lekkasjer, tidligere overfyllinger og liknende. Denne oljen kan spre seg over tid. Det er bare ved å grave opp tanken at du kan være helt sikker på å unngå forurensningsfare i framtiden.

Dersom oljetanken ligger slik til at det vil være uforholdsmessige store kostnader ved fjerning, eller det er fare for setningsskader ved fjerning kan du søke kommunen om tillatelse til å la den ligge.

Hvordan finner jeg ut om det ligger en nedgravd oljetank på eiendommen min?

Nesbyen kommune har et kart over registrerte oljetanker som er i bruk. Dessverre er ikke alle tanker meldt inn og registrert i kartet. Enkelte tanker kan være fjernet eller gjenfylt uten at dette er meldt til kommunen.

Sjekk eventuelt med tidligere eier eller naboer, eller se tips for å identifisere en eventuell tank.

Jeg har fått vite at det ligger en nedgravd oljetank på eiendommen min. Hva gjør jeg?

Dersom du vet at tanken er fjernet eller gjenfylt, må du melde fra til Nesbyen kommune postmottak: postmottak@nesbyen.kommune.no

Har du ingen andre opplysninger om oljetanken, kan du eventuelt sjekke med tidligere eier eller naboer, eller se tips for å identifisere en eventuell tank.

Hva er saksbehandlingstiden for søknad om sanering av oljetanker?

Saksbehandlingstiden er normalt 3 uker fra du sender inn søknaden.

Oljetanken min er ikke i bruk eller er midlertidig ute av bruk. Kan den bli liggende?

Dersom du har en nedgravd oljetank som ikke er i bruk, bør du fjerne den.

Har du en innvendig kjellertank i boligen som ikke er i bruk, bør den tømmes og renses. Selv om kjellertanker står tørt kan også disse tankene ruste fra innsiden. Etter flere år med påfylling av parafin eller olje vil kondensvann legge seg i bunnen av tanken og danne rust.

Ønsker du å fjerne oljetank i kjelleren må den som regel deles opp etter at den er tømt og renset. Lufte- og påfyllingsrør skal også fjernes.

Dersom oljetanken er midlertidig ute av bruk, gjelder følgende:

  • Ved overgang til bioolje/parafin bør tanken tømmes, renses og fylles opp med biobrensel. Dette må utføres av firma med kompetanse på området.
  • Feil på tanken må utbedres og kontrolleres på nytt før tanken tas i bruk (gjelder kun overgang til biobrensel).
Kan jeg fyre med biofyringsolje eller bioparafin?

Ja. Det er tillatt å å fyre med biobrensel, også etter 2020. Det er nok mest aktuelt for deg som har et relativt moderne og velfungerende fyringsanlegg.

Ved overgang til biobrensel må du undersøke om du må gjøre endringer på anlegget. Ta kontakt med en bedrift som installerer fyringsanlegg, for vurdering av anlegget ditt. Det kan være at brenneren må modifiseres, og oljetanken bør renses. Dessuten må man passe på å bruke biofyringsolje/bioparafin som tåler kulden godt.

Mange vil være tjent med å investere i energibesparende tiltak og andre oppvarmingsløsninger.

Hvilket ansvar har jeg overfor kommunen?

Som eier av en oljetank har du plikt til å forhindre lekkasje og forurensing.

Dersom en lekkasje oppstår er det du som er ansvarlig for å bekoste utgiftene til fjerning av oljesøl og forurenset masse selv om det kan være mulig å få noe dekket fra forsikringsselskapet ditt. Det betyr at du til enhver tid må sørge for at den nedgravde oljetanken er i tilfredsstillende stand.

Etter forurensningsforskriften § 1-9 er du ansvarlig for å gi kommunen beskjed om

  • du har en oljetank på eiendommen din
  • tilstandskontroll er utført ved overgang til bioolje
  • tanken din blir tatt ut av bruk, gravd opp og levert til godkjent gjenvinningsstasjon, eller gjenfylt på stedet
  • en lekkasje skjer, eller det har vært en oljelekkasje på eiendommen din  
Eiendomsoverdragelse. Hvem har ansvaret for å fjerne oljetanken?

Det er eier av eiendommen som er ansvarlig for at oljetanken blir fjernet.

Dersom du skal kjøpe eiendom, bør du sjekke med eksisterende eier eller kommunen om det ligger en oljetank på eiendommen.

Dersom du skal selge eiendom, bør du informere ny eier. Vi anbefaler at du oppbevarer dokumentasjon om oljetanken sammen med dokumenter knyttet til eiendommen. På den måten kan ny eier få status om tanken.

Det er lekkasje i oljetanken min. Hva gjør jeg?
  • Dersom du oppdager en oljelekkasje må du ringe brannvesenet på telefon 110.
  • Deretter skal Nesbyen kommune ha informasjon. Ring vakttelefonen for Vann og avløp, telefon 409 16 463 (utenfor arbeidstid) eller 32 06 83 00 (i arbeidstiden).
  • Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.
  • Kontakte et skadesaneringsfirma som har kompetanse på opprydning av oljelekkasjer. Forsikringsselskapet hjelper ofte til med dette.