Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Informasjon i forbindelse med arbeider i Rukkedøla

Nesbyen kommune skal i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) starte opp et stort anleggsprosjekt med utlasting av steinmasser fra Rukkedøla i løpet av kort tid. Det vil si at foreløpig planlagt oppstart blir ca 19. februar. Anleggsperioden kan strekke seg frem til og med 30.04 som er siste frist til å være ferdig med all utkjøring av masser. Men det kan fortsatt stå igjen noe opprydding/oppussing etter denne dato.

Dette arbeidet skal starte opp nede på Hallingmarken og vil strekke seg oppover langs Rukkedøla ca. 600m fra RV7. Dette vil da bli et anleggsområde og det vil pågå mye anleggstrafikk ut og inn fra Rukkedalsvegen og til Hallingmarken. Det er derfor viktig å presisere at det er strengt forbudt å gå inn på området Hallingmarken i anleggsperioden. Utkjøring vil foregå med lastebil og henger stort sett. Alle masser skal kjøres fra Hallingmarken over broen og inn i Rudvegen og videre til Gunbjørndokk.

Det vil derfor bli mye trafikk i tidsrommet 07:00 – 19:00 mandag til torsdag i tidsrommet februar til april.

For å sikre skolevegen til barn til og fra skolen har kommunen i sammen med entreprenør lagt stort fokus på å sikre skolevei i denne perioden. Det jobbes med å se på flere måter dette kan gjøres på.

Første stedet som må sikres er i krysset i fra Hallingmarken og ut i Rukkedalsvegen (se under).

Her vurderes det blant annet at undergangen som pr. idag ikke er i bruk, tas i bruk for å lede skolebarn trygt forbi dette trafikkpunktet. Dersom dette alternativet blir tatt i bruk vil entreprenør sørge for skilting fra dagens gang/sykkel vei og gjennom undergangen. Det vil derfor være viktig at skolebarna får informasjon om dette både hjemme og på skolen.

1.jpg
Figur 1 med blå piler viser krysset hvor utkjøring i fra Hallingmarken vil foregå


Neste sted som det må vurderes tiltak er i krysset ved gamle Østenfor hotell (se under). Blåe piler viser hvor lastebiler vil kjøre.

Da fotgjengerfelt som er merket med rødt er et passeringspunkt som er uoversiktlig, vurderes det at gang/sykkel vei stenges ved Veltebakken og at skoleunger benytter undergangen for å komme trygt inn på broen (piler i oransje). Skilting og evt. sperringer settes da opp.

2.jpg
Figur 2 viser alternativ skolevei i dette området

Det skal også pågå arbeider oppe i Rukkedalen. Dette arbeidet vil medføre økt gjennomgående trafikk med tunge kjøretøy i samme periode. Sjåfører vil få instrukser om å utvise aktsomhet ved skolestart og skoleslutt.

Men skoleunger bør også opplyses til å være flinke til å følge med i trafikkbildet på skolevei til og fra skolen.

Sist endret: 16.02.2024