Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Barnehage

I Nesbyen kommune er det fire kommunale barnehager med åpningstid fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Det gis tilbud om plass tre, fire eller fem dager pr. uke. Det elektroniske søknadsskjemaet gir ikke anledning til å søke på spesielle avdelinger. Da må du i tilfelle henvende deg til barnehagekontoret enten via e-post eller telefon.

Kontaktinformasjon

Tjenesteleder barnehage: Grete Svarteberg Lundekvam

Telefon: 32 06 83 00

Elvefaret barnehage

Styrer: Jorunn Skaret
E-post: elvefaret.barnehage@nesbyen.kommune.no

Adresse: Sjåheimvegen 5, tlf. 32 07 19 50

Beliggenhet

Barnehagen ligger sentralt plassert i Nesbyen sentrum. Det er kort avstand til bibliotek, post, skole, butikker, museum osv. Langs Rukkedøla går det en sti opp til spennende skogsområder, som barnehagen ofte bruker.

Størrelse

Beia

18 plasser for barn i alder 3-5 år

Nesbyen barnehage

Styrer: Janne Iren Skjellanger
E-post: nesbyen.barnehage@nesbyen.kommune.no

Adresse: Alfarvegen 149, tlf. 32 06 83 50

Beliggenhet

Barnehagen ligger bak Sollys. Det er kort avstand til bibliotek, post, skole, butikker, museum osv. Langs Rukkedøla går det en sti opp til spennende skogsområder.

Størrelse

4 avdelinger

Grønn 18 plasser for barn i alderen 3 – 5 år
Gul 18 plasser for barn i alderen 2 – 4 år
Rød 9 plasser for barn i alderen 0 – 3 år
Blå Har ikke åpnet enda
Friskussen barnehage

Styrer: Nina Catharina Fekene
E-post: friskussen.barnehage@nesbyen.kommune.no

Adresse: Fuglestigen 11, tlf. 32 07 00 90

Beliggenhet

Barnehagen ligger på Nesbyen østside, sentralt i boligområdene, ca. 2 km fra sentrum, i et naturområde med variert terreng.
Barnehagen ligger i Fuglestigen 11 vis a vis Defa. Det finnes flere lekeplasser i nærheten, og det er kort vei til flotte skogsområder. Det er også kort vei til varmtvannsbasseng.

Størrelse 

2 avdelinger

Veslestugu 9 plasser for barn i alderen 0-3 år
Trøllstugu 18 plasser for barn i alderen 3-5 år
Briskebyen barnehage

Styrer: Anne Kari Hanserud
E-post: briskebyen.barnehage@nesbyen.kommune.no

Adresse: Klevarudstigen 15, tlf. 32 07 16 03

Beliggenhet

Barnehagen ligger i Briskebyen boligfelt, ca. 2 km fra sentrum, i et naturområde med variert terreng. Det
finnes store skogsområder like inntil, som barnehagen vet å benytte seg av.
Gangavstand til sentrum for å besøke bibliotek, skole og butikker. Kort vei til varmtvannsbasseng.

Størrelse

2 avdelinger

Hemsen Barn i alderen 1 – 3 år
Peisestugu Barn i alderen 3 – 5 år
Slik søker du barnehageplass

Søknad om barnehageplass i Nesbyen kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages Foresattportal.

Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten og det er anbefalt å nytte Edge eller Google Chrome som browser.

Søknaden sendes elektronisk. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Svar på søknaden sendes ut elektronisk på kommens SVAR-UT-tjeneste og kommer til din digitale postkasse.

Søknad om barnehageplass

Søknad via Foresattportalen skal benyttes både i hovedopptaket (søknadsfrist 1. mars) og dersom det søkes om plass i løpet av barnehageåret.

Alle vil ikke få oppfylt som 1. prioritet i valg av barnehage og det er derfor viktig at du sette opp flere barnehager i prioritert rekkefølge. Opptak gjennomføres etter vedtatte opptakskriterium. Du kan endre søknaden så mange ganger som du vil, men det er det sist registrerte som blir tatt med i opptaket.

Søknad om barnehageplass består av flere trinn, hvor det må legges inn informasjon. De som søker deltidsplass (3 eller 4 dager) må legge inn hvilke dager ønskes, men husk at dagvalg markeres likt i partall og oddetallsuker. Dersom dere markerer ulikt, er det partallsuker som registreres i søknaden.

Hovedopptak – barnehageåret 2024/2025

Vi ber om at søknader som gjelder fra august 2024 ikke registreres før 1. februar. Søknader som gjelder barnehageåret 2024/2025 behandles i hovedopptaket og søknadsfristen er 1. mars.

Søk barnehageplass

Søkere som ikke har 11-sifra personnummer kan ikke benytte Foreldreportalen. Ta kontakt med Servicetorget for søknadsskjema.

Infohefte og vedtekter

Vedtekter for Nesbyen kommunale barnehager gjeldende fra 01.08.22.pdf

Informasjonshefte for Nesbyen kommunale barnehager 2023.pdf

Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år seinest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

I Nesbyen kommune er det ett hovedopptak i året. Søknadsfristen for å være med i hovedopptaket er satt til 1. mars.

Alle som søker barnehageplass innen fristen (1.mars) har rett til plass under forutsetning av at plassen benyttes innen 15.11. samme år.

For å ha rett til barnehageplass, må det søkes om plass i hovedopptaket. Det kan selvsagt også søkes om plass ellers i året, men søkeren må være oppmerksom på at retten til barnehageplass ikke kan kreves oppfylt.

Prioritet til barnehageplass

Med spørsmålet ”Har barnet rett til prioritet til barnehageplass i samsvar med Lov om barnehager eller til kommunens vedtekter?” mener man om barnet har rett til prioritet etter kriterium 1 og 2.

Etter vedtektene for barnehagene i Nesbyen kommune har følgende barn rett til prioritet til barnehageplass:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjeneste §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd, jf Lov om barnehager § 13.
 2. Barn med spesielle behov for stimulering og miljøforandring, og barn med spesielle behov grunnet sykdom.

  Opptak etter kriteriene krever uttalelse fra sakkyndig instans. Med sakkyndig instans menes lege, helsestasjon, barnevern eller PPT.

  En uttalelse kan ikke legges ved den elektroniske søknaden, men må leveres i Servicetorget eller sendes til Nesbyen kommune, Barnehagekontoret, 3540 Nesbyen og merkes ”Vedlegg til søknad om barnehageplass 2022/2023”.
  En uttalelse skal sendes inn samtidig som den elektroniske søknaden blir sendt inn.
  I tillegg blir følgende kriterium lagt til grunn ved tildeling av barnehageplass

 3. Minoritetsspråklige barn over 3 år
 4. Barn til enslige forsørgere – her må totalsituasjonen sees på under ett.
 5. Barn som søker barnehageplass de to siste år før skolestart

  Kriterium 3 – 5 krever ikke uttalelse, og det skal ikke krysses av for ja/nei dersom barnet har rett til plass etter kriterium 3 – 5. Disse opplysningene kommer fram på søknadsskjemaet
Kontantstøtte

Barn som mottar kontantstøtte og som søker barnehageplass, vil få en avkortning i kontantstøtta etter hvor stor barnehageplass barnet får tildelt. En dag i heldagsbarnehage utgjør 8,5 timer.

Dersom barnet har plass 4 eller 5 dager i uka, vil det ikke bli utbetalt kontantstøtte.

Kontakt NAV for mer informasjon.

Oppsigelse, bytte av barnehage eller endring av tildelt barnehageplass

Det kan søkes om endring av tildelt barnehageplass.

Det kan søkes om følgende endringer

 • Søknad om utvidelse av plass
 • Melding om redusering av plass
 • Søknad om endring av dagvalg
 • Søknad om overføring til annen barnehage


Det skal brukes elektronisk skjema for å sende inn søknad om endring. I den elektroniske søknaden må datoen det blir søkt endring fra, føres opp.

Søknad om endring av barnehageplass blir tildelt etter venteliste ved ledig kapasitet. Dersom endringen gjelder redusering av plass, er det en måneds oppsigelsestid, regnet fra den 1. i måneden etter at kommunen har mottatt melding.

Dersom hele barnehageplassen skal sies opp, klikker man på blå lenke under «Oppsigelse av hel barnehageplass». Da kommer man inn i foresattportalen. Valget «Si opp plass» ligger knyttet til barn som har opphold i barnehagen. Når man klikker på «Si opp plass» får man felt for å registrere siste dag i barnehagen (ønsket dato). 

Ved hovedopptak i mars er oppsigelsestida tre måneder for nye søkere, samt de som søker om utvidet plass, dersom det ikke er mulig å tildele plassen til andre.

Ellers er det en måneds oppsigelsestid, regnet fra den 1. i måneden etter at kommunen har mottatt meldinga. Etter 1. april kan plassen kun sies opp dersom det er mulig å tildele den til andre (gjelder for barn som allerede går i barnehagen).

Betaling for plassen

Det må betales for ubenyttet plass dersom den ikke er sagt opp med en/tre måneders varsel. I utgangspunktet må man betale for hele barnehageåret (til og med 15.08) .

Barn som skal begynne på skolen, slutter innen 15.08., men det åpnes for at plassen kan avvikles fra 1.august dersom den sies opp før 1.juli. Plassen blir automatisk sagt opp fra 15.08. All ferie må være avviklet før barnet slutter.

Flytting

Ved flytting fra kommunen kan administrasjonen vurdere oppsigelsen i hvert enkelt tilfelle.

Søk om endringer

Oppsigelse av hel barnehageplass

Betalingssatser

Betalingssatser pr. måned fra 1. januar 2023

5 dager pr uke kr 3.000
4 dager pr. uke kr 2.800
3 dager pr. uke kr 2.500

Søskenmoderasjon

Betalingen skal skje innen den 1. i hver måned. Det betales kun for hele og halve måneder. Betalingen skjer elleve måneder pr. år. Samboerpar betaler likt med ektepar.

Det blir gitt 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2. For det tredje barnet og ev. flere barn, er det gratis barnehageplass.

Manglende betaling

Ved manglende betaling i mer enn to måneder, sendes varsel fra kommunen om oppsigelse av plassen.

Oppstart om høsten

Oppstart mellom 1. til 15. i måneden betales for full måned. Oppstart fra og med 16. - 31. i måneden betales for halv måned.

For sen henting

Gebyr - for henting etter stengetid  kr. 360,-

Foreldrebetaling – redusert betalingssats

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. En husholdning som kan dokumentere en samlet skattepliktig kapital- og personinntekt på mindre enn kr. 550 000,- kan søke om redusert betalingssats.

Ved rett til redusert betalingssats, skal foreldrebetalingen regnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Ektefelle, registrert partner og samboer regnes med i husholdningen. Dette gjelder også dersom denne ikke er foresatt til barnet. Dersom barnet har delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt hentes direkte fra Skatteetaten. Dersom søker/medsøker ikke har skattemelding eller om inntekten i husholdningen har endret seg siden gjeldende skattemelding, må dokumentasjon på inntekt legges ved søknaden. Gyldig dokumentasjon kan være lønnslipper fra de tre siste månedene, utbetalinger fra NAV eller dokumentasjon på andre inntekter som f.eks. renteinntekter, aksjeutbytte, leieinntekter og/eller gevinst av salg av eiendom og løsøre.

Det kan søkes om redusert betalingssats i løpet av et barnehageår dersom plassen blir tatt i bruk i løpet av året eller dersom inntektsgrunnlaget har endret seg vesentlig. Ved vedtak om redusert betalingssats, vil endringen gjelde fra måneden etter at dokumentasjonen er mottatt.

Søk om redusert betaling/gratis kjernetid

Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke ved full plass.

Inntektsgrensen er satt til kr. 615 590,-

Beregning av inntektsgrunnlag som ved redusert betalingssats.

Søkere som har rett til begge ordninger for redusert foreldrebetaling, skal bare sende inn en søknad.

Søk om redusert betalingssats og gratis kjernetid

Planleggingsdager

Det er fem planleggingsdager hvert barnehageår (fra høst til vår). Da er barnehagene stengt.

Planleggingsdager for barnehageåret 2023/24

Det er fem planleggingsdager hvert barnehageår. Disse dagene er barnehagene stengt.  

Følgende planleggingsdager er fastsatt:

Mandag 14. august 2023

Tirsdag 15. august 2023

Fredag 17. november 2023

Tirsdag 2. januar 2024

Fredag 10. mai 2024

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål til utfylling av søknaden eller har spørsmål om opptaket og barnehagene i kommunen, kan du ta kontakt med barnehagekontoret, tlf 32 06 83 90, eller send e-post til grete.svarteberg.lundekvam@nesbyen.kommune.no

Du kan også ta kontakt med Servicetorget, tlf 32 06 83 00.

Skoleruta

Skoleruta gir oversikt over skoledager, ferie- og fridager i grunnskolen.

Skolerute 2022 - 2024 Nesbyen vedtatt.pdf

Vedtekter, regelverk og planer

Barnehageloven

Plan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Vedtekter for Nesbyen kommunale barnehager

Plan for overgang fra barnehage til skole