Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Barnehage

I Nesbyen kommune er det fire barnehager. Alle barnehagene ligger i nærheten av sentrum og har mulighet til å besøke bibliotek, skole, svømmehall, idrettshall, museum m.m. Samtidig er det nærhet til naturen med mulighet for ulike aktiviteter. Til en av barnehagene tilhører en midlertidig naturavdeling som ligger på Trytetjern, et flott natur- og turområde hvor avdelingen kan boltre seg ute hele dagen.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om barnehagene og barnehagetilbudet i Nesbyen kommune, kontakt tjenesteleder Grete Svarteberg Lundekvam.

Telefon: 32 06 83 00

Briskebyen barnehage

Beliggenhet

Briskebyen barnehage ligger på Nesbyen østside i Briskebyen boligfelt, ca. 2 km fra sentrum. Det er flere lekeplasser i nærheten og det er kort vei til flotte skogsområder, som benyttes mye. Det er gangavstand til sentrum dersom man vil besøke bibliotek, skole, svømmehall, idrettshall, museum m.m.

Godkjenning

2 avdelinger. Godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Avdelinger

Hemsen Barn i alderen 1 – 3 år
Peisestugu Barn i alderen 3 – 6 år

Kontaktinformasjon

Styrer: Anne Kari Hanserud
Adresse: Klevarudstigen 15
Telefon: 32 07 16 03
E-post: briskebyen.barnehage@nesbyen.kommune.no

Elvefaret barnehage

Beliggenhet

Elvefaret barnehage ligger sentralt plassert i Nesbyen sentrum, langs med Rukkedøla. Det er kort avstand til bibliotek, skole, svømmehall, idrettshall, museum m.m. Langs Rukkedøla går det en sti opp til spennende skogsområder, som barnehagen ofte bruker.

Godkjenning

2 avdelinger. Godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Avdelinger

Beia Barn i alderen 0 - 3 år
Bringenatten Barn i alderen 0 - 3 år

Fra barnehageåret 2024/2025 forventer vi barn i alderen 0-4 år.

Kontaktinformasjon

Styrer: Jorunn Skaret
Adresse: Sjåheimvegen 5
Telefon: 32 07 19 50
E-post: elvefaret.barnehage@nesbyen.kommune.no

Friskussen barnehage

Beliggenhet Friskussen barnehagen ligger på Nesbyen østside, ca. 2 km fra sentrum. Den ligger vis a vis Defa, sentralt i boligområdene som ligger rundt. Det er gangavstand til sentrum dersom man vil besøke bibliotek, skole, svømmehall, idrettshall, museum m.m. Det er flere lekeplasser i nærheten og det er kort vei til flotte skogsområder, som benyttes mye.  

Godkjenning

2 avdelinger. Godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Avdelinger

2 avdelinger. Godkjent for barn i alderen 0 - 6 år

Veslestugu Barn i alderen 0-3 år
Trøllstugu Barn i alderen 3-6 år

Kontaktinformasjon

Styrer: Nina Catharina Fekene
Adresse: Fuglestigen 11
Telefon: 32 07 00 90
E-post: friskussen.barnehage@nesbyen.kommune.no

Nesbyen barnehage

Beliggenhet

Nesbyen barnehage ligger sentralt plassert i sentrum av Nesbyen, bak Sollys. Det er kort avstand til bibliotek, skole, svømmehall, idrettshall, museum m.m. Langs Rukkedøla går det en sti opp til spennende skogsområder som barnehagen benytter seg av, og det er også kort vei til flere flotte skogsområder.

Fra og med barnehageåret 2023/2024 ble det opprettet en naturavdeling på Trytetjern. Avdelingen tilhører Nesbyen barnehage og er midlertidig godkjent for to barnehageår. Naturavdelingen har base i Skytterhuset, men oppholder seg det meste av tiden utendørs. Det er ikke bestemt om Trytetjern skal videreføres etter barnehageåret 2024/2025.

Godkjenning

4 avdelinger. Godkjent for barn i alderen 0-6 år.  I tillegg en midlertidig naturavdeling på Trytetjern for barn i alderen 3-6 år som er godkjent for barnehageårene 2023/2024 og 2024/2025.

Barnehageåret 2023/2024 er det tre avdelinger for barn i alderen 0-3 år og to avdelinger for barn i alderen 4-6 år. 

Avdelinger

Rød Barn i alderen 0-3 år
Gul Barn i alderen 0-3 år
Grønn Barn i alderen 3-6 år
Blå Barn i alderen 0-2 år
Trytetjern Barn i alderen 3-6 år

Kontaktinformasjon

Styrer: Janne Iren Skjellanger
Adresse: Alfarvegen 149
Telefon: 32 06 83 50
E-post: nesbyen.barnehage@nesbyen.kommune.no

Hvordan søke barnehageplass

Det skal benyttes elektronisk søknad for å søke barnehageplass i Nesbyen kommune.

Det søkes om barnehageplass via Foresattportalen. Pga. sikkerhet skal man logge seg inn med elektronisk ID via ID-porten. Dersom søker ikke har BankID, kan det opprettes f. eks. MinID. Informasjon om ID-porten og ulike innloggingsmetoder finnes på Digitaliseringsdirektoratets nettside. Det anbefales å benytte Google Chrome eller Firefox som nettleser. Nettleserne kan lastes ned gratis.   

Søkere som ikke har 11-sifret personnummer kan ikke benytte Foresattportalen. Ta kontakt med Servicetorget for søknadsskjema.

Informasjon om barnehageopptak

Det er to hovedopptak i Nesbyen kommune:

 • Hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. Plasser tildeles etter ønsket oppstartsdato i perioden august – november. I desember tas det i hovedsak ikke inn nye barn.
 • Hovedopptak med søknadsfrist 1. oktober. Plasser tildeles etter ønsket oppstartsdato i perioden januar – mai. I månedene juni og juli tas det i hovedsak ikke inn nye barn.

Utenom hovedopptakene tildeles barnehageplass etter venteliste ved ledig kapasitet, to måneder før ønsket oppstartstidspunkt.

Opptaket blir gjennomført etter vedtatte opptakskriterier.

Barnehageplasser i hovedopptaket med søknadsfrist 1. mars blir tildelt fra oppstart av det nye barnehageåret som er i midten av august hvert år. Dersom det er behov for å starte opp tidligere, kan det tas kontakt med barnehagen som det er tildelt plass i. Å få starte opp i perioden fra 1. august til nytt barnehageår starter, vil være avhengig av ledig kapasitet. 

Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Svar på søknaden sendes ut elektronisk på kommunens SVAR-UT-tjeneste og kommer til din digitale postkasse, dersom du har dette. Om ikke vil brevet komme i posten, men dette kan ta noe lengere tid.

Søk barnehageplass eller endre eksisterende plass

Søknad om barnehageplass gjøres via Foresattportalen. Søknaden består av flere trinn der det skal legges inn informasjon.

Ikke alle får oppfylt sin 1. prioritet ved tildeling av plasser og det er derfor viktig å sette opp flere barnehager i prioritert rekkefølge. Dersom det ikke er ledige plasser i de prioriterte barnehagene, vil det bli tildelt plass i en av de barnehagene som har ledig kapasitet.

Dersom det blir søkt om deltidsplass, skal dagvalg markeres likt i både partall- og oddetalsuker. Dersom det er ulikt registrert, er det dagvalget i partallsuker som blir lagt til grunn for søknaden.

Det kan søkes om følgende endringer av en allerede tildelt barnehageplass:

 • Søknad om utvidelse av plass
 • Søknad om endring av dagvalg
 • Søknad om overføring til annen barnehage
 • Melding om redusering av plass

Søknad om endring av barnehageplass behandles etter samme regler som for tildeling av ny barnehageplass. Dersom endringen gjelder redusering av plass, gjelder reglene for oppsigelse av barnehageplass.

Søk plass eller endre eksisterende plass

Oppsigelse av hele barnehageplassen

Dersom hele barnehageplassen skal sies opp, gjøres dette via Foresattportalen.

Det er en måneds oppsigelsestid, regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Ved hovedopptakene i mars og oktober er oppsigelsestida tre måneder dersom det ikke er mulig å tildele plassen til andre. Etter 1. april kan plassen bare sies opp dersom det er mulig å tildele den til andre Ved flytting fra kommunen kan administrasjonen vurdere oppsigelsen i hvert enkelt tilfelle.

For barn som skal begynne på skolen, blir plassen automatisk sagt opp fra 15. august og det må betales for halv måned i august. Plassen kan sies opp fra 1. august, dersom den blir sagt opp innen 1. mai.  All ferie må være avviklet før barnet slutter i barnehagen.

Det må betales for barnehageplassen dersom den ikke er sagt opp i henhold til reglene for oppsigelse.  

Si opp hele barnehageplassen

Permisjon fra plass i barnehage

Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen. Det gis fritak fra betaling ved sykdom i to uker sammenhengende eller mer, dersom det blir lagt frem legeerklæring. Ved ønske om annen permisjon fra barnehagen, sendes skriftlig søknad til tjenesteleder som avgjør søknaden i samråd med styrer i aktuell barnehage. Dersom permisjon innvilges, betales det ikke for barnehageplassen i permisjonsperioden.

Søknad sendes på e-post til postmottak i Nesbyen kommune, postmottak@nesbyen.kommune.no, eller til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen. 

Informasjon til foresatte

Det er laget et informasjonshefte som kan være nyttig å lese når man har fått tildelt barnehageplass

Informasjonshefte for Nesbyen kommunale barnehager 2024.pdf

Kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet

Barnehagene bruker «Visma Min barnehage» som kommunikasjonsplattform mellom barnehagen og hjemmet. Den elektroniske kommunikasjonen går via app på telefon eller nettbrett.

Med appen installert kan du enkelt kommunisere med din barnehage, samt følge med på ditt barns hverdag i barnehagen. Med Min Barnehage-appen kan du:

 • Motta og sende meldinger med barnehagen.
 • Motta informasjonsskriv og månedsplaner.
 • Registrere hvilke dager ditt barn ikke skal være i barnehagen.
 • Motta dagbok som forteller om barnets små og store opplevelser i barnehagen, i form av tekst og bildedeling.
 • Se når barnet ditt har sovet.
 • Gi eller avslå samtykker.

Les informasjon om Min barnehage-app

Vedtekter for barnehagene

Vedtekter for kommunale barnehager i Nesbyen fra 01.02.2024.pdf

Rett til barnehageplass

Rett til barnehageplass, jf. Lov om barnehager §16, gjelder for barn som fyller ett år seinest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født. 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. For at rett til barnehageplass skal gjelde, må det søkes i hovedopptaket med søknadsfrist 1. mars. Det kan selvsagt også søkes om plass ellers i året, men søkeren må være oppmerksom på at retten til barnehageplass jf. Lov om barnehager, ikke kan kreves oppfylt.

Prioritet til barnehageplass

Etter vedtektene for barnehagene i Nesbyen kommune har følgende barn rett til prioritet til barnehageplass:

 • Kriterium 1: Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjeneste § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b.
 • Kriterium 2: Barn med spesielle behov for stimulering og miljøforandring, og barn med spesielle behov grunnet sykdom.

Opptak etter kriteriene krever uttalelse fra sakkyndig instans. Med sakkyndig instans menes lege, helsestasjon, barnevern eller PPT.

En uttalelse kan ikke legges ved den elektroniske søknaden, men må leveres i Servicetorget eller sendes til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen og merkes ”Vedlegg til søknad om barnehageplass». En uttalelse skal sendes inn samtidig som den elektroniske søknaden blir sendt inn.

I tillegg blir følgende kriterium lagt til grunn ved tildeling av barnehageplass:

 • Minoritetsspråklige barn over 3 år
 • Barn til enslige forsørgere, her må totalsituasjonen sees på under ett.
 • Barn som søker barnehageplass de to siste år før skolestart.
Kontantstøtte

Barn som mottar kontantstøtte og som søker barnehageplass, vil få en avkortning i kontantstøtten etter hvor stor barnehageplass barnet får tildelt.

En dag i heldagsbarnehage utgjør 8,5 timer. Dersom barnet har plass 4 eller 5 dager i uka, vil det ikke bli utbetalt kontantstøtte.

Se NAV for mer informasjon

Betalingssatser

Betalingssatser pr. måned fra 1. januar 2023

5 dager pr. uke kr 3.000
4 dager pr. uke kr 2.800
3 dager pr. uke kr 2.500

Betalingssatser pr. måned fra 1. august 2024

5 dager pr. uke kr 1.500
4 dager pr. uke kr 1.400
3 dager pr. uke kr 1.300

Betalingsfrist den 1. i hver måned. Det blir sendt faktura for 11 måneder, juli er betalingsfri måned. Det betales kun for hele eller halve måneder.

Manglende betaling

Ved manglende betaling i mer enn to måneder, sendes varsel fra kommunen om oppsigelse av plassen.

Oppstart om høsten

Ved oppstart mellom den 1. og 15. i måneden, skal det betales for hele måneden. Oppstart mellom 16. og 31. i måneden, skal det betales for halv måned.

For sen henting

Ved sen henting, og når det er gitt skriftlig varsel, vil det bli sendt krav om gebyr p.t. kr 360,-.

Søskenmoderasjon

Det blir gitt 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2. For det tredje barnet og ev. flere barn, er det gratis barnehageplass. Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon.

Redusert betalingssats pga. lav inntekt

Ingen husstander skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. En husholdning som kan dokumentere en samlet skattepliktig kapital- og personinntekt på mindre enn kr. 550 000,- kan søke om redusert betalingssats.

Ved rett til redusert betalingssats, skal foreldrebetalingen regnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Ektefelle, registrert partner og samboer regnes med i husholdningen. Dette gjelder også dersom denne ikke er foresatt til barnet. Dersom barnet har delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt hentes direkte fra Skatteetaten. Dersom søker/medsøker ikke har skattemelding eller om inntekten i husholdningen har endret seg siden gjeldende skattemelding, må dokumentasjon på inntekt legges ved søknaden. Gyldig dokumentasjon kan være lønnslipper fra de tre siste månedene, utbetalinger fra NAV eller dokumentasjon på andre inntekter som f.eks. renteinntekter, aksjeutbytte, leieinntekter og/eller gevinst av salg av eiendom og løsøre.

For kommende barnehageår skal det søkes på elektronisk skjema innen 1. juni. Det kan søkes om redusert betalingssats i løpet av et barnehageår dersom plassen blir tatt i bruk i løpet av året eller dersom inntektsgrunnlaget har endret seg vesentlig. Ved vedtak om redusert betalingssats, vil endringen i så fall gjelde fra måneden etter at dokumentasjonen er mottatt.

Søkere som har rett til både redusert foreldrebetaling ved lav inntekt og gratis kjernetid, skal bare sende inn en søknad.

Søk om redusert betaling/gratis kjernetid

Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke ved full plass.

Inntektsgrensen er satt til kr. 615 590,-

Samme beregning av inntektsgrunnlag som ved redusert betalingssats.

Søkere som har rett til både redusert foreldrebetaling ved lav inntekt og gratis kjernetid, skal bare sende inn en søknad.

Søk om redusert betalingssats og gratis kjernetid

Planleggingsdager

Det er fem planleggingsdager hvert barnehageår (fra høst til vår). Da er barnehagene stengt.

Planleggingsdager for barnehageåret 2023/24

Mandag 14. august 2023

Tirsdag 15. august 2023

Fredag 17. november 2023

Tirsdag 2. januar 2024

Fredag 10. mai 2024

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål til utfylling av søknaden eller har spørsmål om opptaket og barnehagene i kommunen, kan du ta kontakt med barnehagekontoret, tlf 32 06 83 90, eller send e-post til grete.svarteberg.lundekvam@nesbyen.kommune.no

Du kan også ta kontakt med Servicetorget, tlf 32 06 83 00.

Skoleruta

Skoleruta gir oversikt over skoledager, ferie- og fridager i grunnskolen.

Skolerute 2023 - 2025 Nesbyen.pdf

Regelverk og planer

Barnehageloven

Plan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Plan for overgang fra barnehage til skole