Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Utsatt eller fremskutt skolestart

Alle barn har rett og plikt til skolegang. De skal vanligvis starte på 1. trinn det kalenderåret barnet fyller 6 år. Opplæringen skal være tilpasset barnets evner og forutsetninger og skal legge grunnlag for faglig og sosial mestring.

Utsatt skolestart

Har barnet ditt behov for et ekstra modningsår, kan du søke Nesbyen kommune om ett års utsettelse av skolestarten. Kommunen sender søknaden videre til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), som vil vurder hvor langt barnet har kommet i utviklingen. Dersom PPT konkluderer med at barnet har behov for et ekstra modningsår, gjør kommunen vedtak om utsatt skolestart.

Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets:
Modenhet og kognitivt nivå (evne til å forstå)
Språklige ferdigheter
Motorikk (bevegelighet)
Sosiale ferdigheter

Får barnet ditt utsatt skolestarten, vil det vanligvis være et vilkår at barnet går i barnehage det ekstra året. Dersom barnet allerede går i barnehage i Nesbyen kommune, vil barnet automatisk beholde plassen om det er gjort vedtak om utsatt skolestart. Dersom barnet kommer flyttende til Nesbyen kommune og søker utsatt skolestart, må det søkes om barnehageplass på vanlig måte.

Utsatt skolestart kan særlig være aktuelt for barn som er født sent på året eller som vil klare seg uten støtte- eller spesialundervisning på skolen dersom de får et ekstra år i barnehagen.

Skolen tilbyr spesialundervisning til barn som trenger større grad av tilrettelegging. Utsatt skolestart vil derfor ikke være like aktuelt for barn med store og varige funksjonsnedsettelser eller barn som vil ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden.

Framskutt skolestart

For å få framskutt skolegang må barnet være fylt 5 år innen 1. april og være minst på høyde med gjennomsnittet for barn som er ett år eldre, bl.a. når det gjelder intellekt, motorikk og sosiale evner. Det er få barn som fyller disse kriteriene.

Før en eventuell søknad bør foresatte drøfte de ulike alternativene med barnehagen. Barnehagen har ansvar for å gi veiledning om alternativene, slik at foresatte har grunnlag for å foreta et valg.

Søke om utsatt eller framskutt skolestart

Søk om utsatt eller framskutt skolestart

Søknad sendes til postmottak@nesbyen.kommune.no

Foresatte må sende skriftlig søknad med vedlegg til Nesbyen kommune innen 1. desember. Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden:

Fødselsattest
Kartlegginger, f.eks. Alle med, TRAS etc.
Pedagogisk rapport
Dokumentasjon av syns- og hørselstest
Eventuell annen dokumentasjon

Saksbehandling og klagemulighet

Nesbyen kommune oversender søknad med vedlegg til PP-tjenesten innen 1. februar. PP-tjenesten gjennomfører en utredning og utarbeider en sakkyndig vurdering, der barnet enten anbefales eller ikke anbefales utsatt/framskutt skolestart. Den sakkyndige vurderingen sendes foresatte med kopi til Nesbyen kommune.
Kommunen gjør en vurdering av saken og fatter et enkeltvedtak, der søknaden innvilges eller avslås. Vedtaket kan påklages etter nærmere beskrivelse i enkeltvedtaket.