Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ungdomsskolen

Grunnskoleopplæringstilbud for alle ungdommer 13 - 16 år,  som er bosatt i Nesbyen kommune.

Kontaktinformasjon

Telefon: 32 06 84 70

Rektor: Odrun Brusletten

Telefon: 412 95 667

Skolefaglig ansvarlig: Hanne Brunborg

Telefon: 32 06 83 00

Nesbyen ungdomsskole

Nesbyen ungdomsskole ligger i Nesbyen sentrum. I tilknytning til skolen ligger svømmehallen, idrettshallen og idrettsanlegget, med Nesbyen barneskole som nærmeste nabo.  Kulturskolen er samlokalisert med ungdomsskolen, og de har felles ledelse som består av rektor, undervisningsinspektør/avdelingsleder for kulturskolen og sekretær

Opplæringen gis på grunnlag av læreplanen med vekt på følgende momenter: I nært samarbeid med hjemmet skal skolen

 • gi opplæring tilpasset evner og forutsetninger være inkluderende
 • gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge til rette for positiv utvikling hos alle i skolesamfunnet, være en skole der elevene lærer for livet
 • gi fysiske og intellektuelle utfordringer være et sted preget av trygghet og trivsel, der eleven får hjelp hvis han/hun blir mobbet eller plaget.
 • utvikle elevene til å ta medansvar for egen utvikling og for fellesskapet
Periodeplaner/Visma

Periodeplan Nesbyen ungdomsskole

Visma foresattportal

Visma Flyt

Elevenes skolemiljø

Opplæringslovens kapittel 9a gir hver enkelt elev rett på et godt fysisk og psykososialt miljø.  Hvis elevene mener at de ikke har det bra, kan de selv eller foreldrene deres, be skolen om tiltak.

Skolen har forøvrig et skolemiljøutvalg som jobber spesielt for skolemiljøet til elevene.

Skolemiljøarbeid

Det er utarbeidet detaljerte planer i arbeidet for et godt skolemiljø.

Handlingsplan for godt skolemiljø.pdf

Ordensreglement..pdf

Rutiner for å sikre brukermedvirkning.pdf

MOTs hovedmål

 • Bidra til robuste ungdommer som har tro på egne krefter og tar bevisste valg (individnivå)
 • Bidra til trygge ungdomsmiljø der forskjeller aksepteres og der ungsdom gjør hverandre verdifulle (gruppenivå).

MOTs visjon

 • Et varmere og tryggere oppvekstmiljø

MOTs grunnverdier

 • MOT til å leve
 • MOT til å bry seg
 • MOT til å si nei

Les mer om MOT på www.mot.no

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Nullmobbing.no

Ungdomslos

Ungdomslosen kan hjelpe til med:

 • Planlegge lekser og studieteknikk
 • Sortere tanker og følelser
 • Takle nervøsitet
 • Støtte- og motivasjonssamtaler
 • Vekking/kjøring/henting til og fra skolen (i avgrenset tidsperiode)
 • Hjelpe til med å strukturere hverdagen og få god døgnrytme
 • Skape nettverk og sosiale relasjoner
 • Motivere og lose inn i aktivitet på fritiden som kan bidra til økte livskvalitet
 • Være med på overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring.

Ungdomslosen skal være lett tilgjengelig i pausene på mandag, tirsdag, onsdag og fredag for å avtale. Ellers via telefon Karin (Carolina Maria): 978 55 130 eller e-post: carolina.maria.overtoom@nesbyen.kommune.no

IKT-regler for grunnskolen

IKT-kontrakt for grunnskolen

Målgruppe

Barn i opplæringspliktig alder bosatt i kommunen.

Kriterier/vilkår

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring. Plikten kan ivaretas gjennom offentlig grunnskoleopplæring eller gjennom annen, tilsvarende opplæring. Retten og plikten til opplæring varer til eleven har fullført det tiende skoleåret. Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Plikta til grunnskoleopplæring begynner når opphodet har vart i tre måneder.

Pris for tjenesten

Grunnskoleopplæring i offentlig grunnskole er gratis.

Samarbeidspartnere

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten i nedre Hallingdal

Ungdomsskolen samarbeider med barneskole om overgangen mellom trinnene.

Lover og retningslinjer

Søknadsveiledning/innmelding Elever i barneskolene i Nesbyen overføres til ungdomstrinnet etter 7. årstrinn.

Elever som flytter til kommunen bes ta kontakt med skolen så snart de kan, og sørger for at den skolen de flytter fra sender flyttemelding. Søknader om fri fra undervisning etter opplæringsloven § 2-3a og § 2-11, rettes til rektor, som er delegert myndighet til å behandle slike søknader.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til klageinstansen. Se for øvrig opplæringsloven § 15-2. (Departementet har delegert beslutningsmyndigheten i klagesaker til Fylkesmannen.)