Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Nesbyen kommune ønsker å legge til rette for at flere skal kunne bruke hytta som helårsbolig.

Regjeringens strømstøtteordning omfatter ikke fritidsboliger, men derimot både primær- og sekundærboliger. Det gjør at mange søker om å få flytte på hytta som da blir primærbolig. Ett av vilkårene for å få innvilget søknaden, er at man melder flytting i Folkeregisteret.

Stor pågang
Byggesaksavdelingen i Nesbyen kommune har for tida mange byggesaker under behandling - og på vent. 

Det er flott at folk vil flytte til Nesbyen! Men for å gjøre det rettferdig for alle, må vi behandle alle søknader i den rekkefølgen de kommer inn - uavhengig av hva det søkes om. Søknadene om midlertidig bruksendring fra fritidsbolig til bolig havner også i den vanlige, kronologiske køa og blir behandlet så fort de kommer øverst i bunken.

Behandling av søknad

For raskest mulig behandling er det viktig at søknadene som kommer inn, er komplette. 12- ukers fristen begynner ikke å løpe før vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon. Sjekk kravene nederst på sida her.

Ett-trinns søknader er omfattende og kompliserte og krever i utgangspunktet ansvarlige foretak etter plan- og bygningsloven § 20-3 jf. § 20-1. Det er mulig å søke som selvbygger etter pbl. § 20-4, men det vil kreve at man setter seg inn i aktuell lov og forskrift. På bakgrunn av at det i mange tilfeller må søkes om dispensasjon/fravik fra relevante tekniske krav, anbefaler kommunen å benytte ansvarlige foretak med kompetanse.

Krav for å midlertidig ta i bruk fritidsbolig som bolig

Når man skal ta i bruk en bygning til noe annet enn den er godkjent som, for eksempel når fritidsbolig skal brukes som bolig, må det søkes om bruksendring etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav d. Dette er en byggesøknad med krav om ansvarlige foretak, og dette må sendes inn uavhengig av om det skal gjøres fysiske arbeider på bygningen. Kommunen åpner ikke for permanent bruksendring i regulerte hytteområder, og det må i slike tilfeller søkes om midlertidig bruksendring. Tillatelsen knyttes til eiendommen. For at tillatelsen skal være gyldig må søker melde adresseendring til Folkeregisteret.
De fleste fritidsboligene i kommunen ligger i områder regulert for fritidsbebyggelse. Det vil i slike tilfeller derfor også være behov for midlertidig dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen for å kunne bo i disse områdene. Dispensasjon gis kun midlertidig. Dispensasjonssøknaden må være begrunnet, og du må sende nabovarsel til berørte naboer. Dokumentasjon på gjennomført nabovarsling skal ligge ved søknaden.

Du må altså søke om både midlertidig bruksendring og midlertidig dispensasjon.  

Vilkår og dokumentasjon som skal sendes inn:

 • Fritidsboligen skal ha innlagt vann
 • Avløpsløsningen skal tilfredsstille kravene til helårsbolig, og dokumentasjon på dette skal ligge ved søknaden. Ved privat vann- og avløpsanlegg kan du ta kontakt med KAV Hallingdal, kav@hallingdal.no
 • Eiendommen skal ha sikret veirett for boligformål, og dokumentasjon på dette skal ligge ved søknaden
 • Atkomsten til fritidsboligen skal vinterbrøytes
 • Fritidsboligen kan ikke ligge innenfor lukket bomveg
 • Det skal dokumenteres at radonkonsentrasjonen - målt etter Strålevernets prosedyrer - er innenfor grenseverdiene.
 • Om fritidsboligen ligger i hyttefelt, skal du bruke hytterenovasjonsordningen, men betale renovasjonsavgift som helårsbolig.
 • Ved økt behov for feiing må du kontakte Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS.
 • Hvis søknaden din blir innvilget, må du melde adresseendring til Folkeregisteret.
 • Tilstandsvurdering fra ansvarlig firma med kompetanse på fagområdet etter dagens tekniske krav skal foreligge ved søknad
  • Hvis du ikke oppfyller krav til bolig i teknisk forskrift, må du søke om fravik etter pbl. § 31-4 eller dispensasjon fra TEK17 fra disse kravene. Søknaden må angi hvilke krav du ikke oppfyller med begrunnelse.
  • Det er ikke mulig å fravike krav til sikkerhet.
 • Skred-/flomrapport skal sendes inn hvis eiendommen ligger i aktsomhetsområde eller faresone.
Gebyr

Avgifter og gebyrer se "Gebyrregulativ Nesbyen-kommune tekniske tjenester pkt. 3.2.5"

Det kan hende at du også får utgifter til oppgradering dersom fritidsboligen ikke tilfredsstiller kravene til helårsbolig.

Søknader innsendt i 2023 vil belastes med gebyr.

Søknadsskjemaer

Du må sende inn alle skjemaene under her siden midlertidig bruksendring av bygning krever byggesøknad, selv om man ikke skal gjøre fysiske arbeider på bygget.

Du skal benytte disse skjemaene:

Synes du dette virker komplisert, kan du kontakte postmottak@nesbyen.kommune.no. Sjekk også ut veileder og sjekkliste for søknad om avvik fra tekniske krav.

Det er i plan- og bygningsloven § 31-4 gitt anledning til å søke om fravik fra tekniske krav ved bruksendring av eksisterende bygninger. Vi viser derfor til en sjekkliste utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening, der det fremgår hvilke tekniske krav som må vurderes.

Sjekklisten kan benyttes som dokumentasjon til kommunen for å tydeliggjøre hvilke tekniske krav man eventuelt søker fritak fra i det enkelte tilfelle. Dette må sendes inn sammen med søknaden til kommunen. Trenger du bistand for å gjøre en slik vurdering må du ta kontakt med et kvalifisert foretak.

Saksbehandlingstid

Tiltaket faller inn under bestemmelsene i plan- og bygningsloven som sier at søknader skal behandles innen 12 uker. Tiden starter når vi har mottatt komplett søknad. Dispensasjonen skal sendes på høring til regionale myndigheter og det må derfor påregnes ytterligere 4 uker saksbehandlingstid. Total saksbehandlingstid er 16 uker fra komplett søknad.

Hvis du får et positivt vedtak på midlertidig dispensasjon og bruksendring, må du sende oss dokumentasjon på at vilkårene vi setter, er oppfylt og søke om ferdigattest.

Klageadgang

Du har mulighet til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra den dagen du mottar vedtak. Klagen må være skriftlig og underskrevet. Du må opplyse hvilket vedtak du klager på, endringer du ønsker og begrunnelse for klagen. Hvis du klager så sent at det er uklart om klagefristen er ute, må du opplyse om når du mottok vedtaket. Du kan be om at det blir gitt utsatt iverksetting på vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er ferdig behandlet, jf. forvaltningsloven § 42.

Du kan sende klagen til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller postmottak@nesbyen.kommune.no. Klagen vil bli videresendt til Statsforvalteren i Oslo og Viken for klagebehandling.