Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Nesbyen kommune ønsker å legge til rette for at flere skal kunne bruke hytta som helårsbolig.

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Bruksendring fra fritidsbolig til bolig utløser krav om søknad etter plan- og bygningslovens § 20-1 d. I tillegg må det søkes dispensasjon fra arealplanen der tomta ligger. Det er en forutsetning at man må endre bostedsadresse i folkeregisteret til den aktuelle eiendommen hvor det blir innvilget dispensasjon.

For å kunne gi tillatelse til bruksendring skal bygget ha standard tilsvarende helårsbolig (jf. byggteknisk forskrift).

For å kunne gi dispensasjon må følgende være ivaretatt:

  • Boligen skal ha innlagt strøm og vann.
  • Avløpsløsning skal tilfredsstille krav til helårsbolig.
  • Adkomst skal være vinterbrøytet og ikke være tilknyttet stengt bomveg.
  • Søknaden skal begrunnes.

Dispensasjon og tillatelse til bruksendring gis fortrinnsvis til eier/bruker av bygget for en tidsavgrenset periode.

Saksbehandling

Søknad om dispensasjon for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig behandles som en vanlig dispensasjonssak. I tillegg må det søkes om bruksendring. Det faktureres ikke saksbehandlingsgebyr for hverken dispensasjon eller bruksendring.

Dispensasjonssaker skal normalt avgjøres innen 12 uker fra komplett søknad er mottatt. Dersom saken sendes på høring til regionale/statlige myndigheter forlenges fristen med 4 uker.

Søknad

I dispensasjonssøknaden må det redegjøres for:

  • Hvilken plan det søkes dispensasjon fra og hvilke bestemmelser/hvilket arealformål.
  • Hvem søknaden gjelder for og hvilken eiendom.
  • Om man søker om permanent eller midlertidig bruksendring.
  • Begrunnelse.
  • Redegjøre for om man oppfyller de krav som stilles til helårsbolig (byggteknisk forskrift, veg, strøm og vann/avløp).
  • Fakturamottaker for saksbehandlingsgebyr.

Søk om dispensasjon fra fritidsbolig til helårsbolig

Søk om bruksendring