Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Veg og park

Snøbrøyting av kommunale veger

Snøbrøyting er delt inn i soner og blir i hovedsak utført av private entreprenører etter følgende krav.

Når igangsettes brøyting:

Snødybde Snøtype
5cm Våt snø
7cm Tørr snø

Vegene skal være brøytet før skoleruta kjøres.

Ved kraftig snøfall vil brøytingen starte før de overnevnte snødybdene inntreffer.

Frisiktsoner i alle kryss skal holdes fri for snø over 70cm over vegbanen, og det skal ikke legges opp snø i frisiktsoner.

Av brøyting i sentrum blir gang-sykkelveger og fortau prioritert først.

Det bes om forståelse for at det ved mye snø eller vind vil være stort press på brøytemannskapene, og at det kan ta noe lenger tid før vegene er brøytet.

Flytting av snø fra privat eiendom

Nesbyen kommune har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for en grunneier å få snø brøytet eller frest inn på eiendommen. Av hensyn til fellesskapet ber vi imidlertid om at grunneiere bare flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, ikke ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen. Der blir den jo liggende på en vei som nettopp er brøytet og skaper problemer og vanskelige forhold for fotgjengere og bilister.

Lovlighetsvurderingen av veimyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989. I tillegg vises det til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland.

Statens vegvesen har ansvar for Rv.7 og fylkesveiene. Henvendelser angående riks- og fylkesveier rettes til Statens vegvesen på telefon 02030 i arbeidstiden eller 175 utenom arbeidstiden.

Hva er ditt ansvar?

 • For at brøytemannskapet skal komme fram og vegen skal bli brøytet skikkelig, er det viktig at biler i størst mulig grad parkeres på privat grunn. Dette er svært viktig i områder med smale adkomst-/boligveger.
 • Eiere av hus eller grunn mot offentlig sted skal strø fortau utenfor eiendommen når det er glatt. Huseier har også plikt til å skuffe tak og til å sikre mot takras.
 • Snø fra brøyting som blir lagt inn på privat eiendom og avkjørsler er du er selv ansvarlig for å fjerne.
 • Du kan ikke legge snø på offentlig veg eller fortau.
 • Du må fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og som dermed er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene.
Kantklipping

Klipp hekk og busker

Det er huseiers ansvar å klippe hekk og busker slik at de gående og syklende både har blass og blir sett av bilistene. Ved kryss og andre steder der sikten er spesiellt viktig skal vegetasjonen være lavere enn ellers. Før skolestart er det ekstra viktig å ha klippet hekken.

Regler for trafikksikker vegetasjon

 • Klipp hekker og busker slik at de ikke henger ut over eiendomsgrensen.
 • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen grunnet vegetasjon.
 • I soner som krever fri sikt skal ikke vegetasjonen være høyere enn 50cm. Små barn rundt hjørnet må være synlig for bilister og syklister.
 • Hekk busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt og vegnavnskilt.
 • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned og etter at du har klippet hekken.

For mer informasjon og illustrasjoner se her:

SVV-vegetasjonsrydding

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å gjøre jobben. Det følger med en skisse over eventuelle frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Blir vegetasjonenfortsatt ikke klippet, vil vi gi pålegg med tidsfrist. Blir ikke fristen holdt, vil Nes kommune sørge for å gjennomføre klippingen for grunneiers regning.

Bli kvitt hekkeklipp og greiner gratis

Hageavfall (samt annet avfall) leveres gratis for privatpersoner på Gunbjørndokk avfallsmottak når dette er åpent. 

For åpningstider og mer informasjon vises det til Hallingdal Renovasjon sine sider:

Hallingdal Renovasjon - Nesbyen

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener hekken eller buskene hans må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet... eller hekken.

Gravearbeid og arbeidsvarsling

Graving i kommunal veg

Det skal alltid sendes søknad om tillatelse ved graving/tiltak og arbeider i og ved det kommunale veinettet med tilhørende side- og grøntarealer, samt parker og friområder.

Dette for å sikre framkommeligheten, samt å sikre at arealet blir istandsatt etter gjeldende krav.

Søknad om graving i kommunal Nesbyen veg-pdf

Avkjørsel fra offentlig veg

Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal veg i forbindelse med:

 • Bygging av ny avkjørsel
 • Flytting av avkjørsel
 • Endret bruk av avkjørsel

Søknad om avkjørsel behandles etter plan og bygningsloven. Mer informasjon om hvordan man søker og link til søknadsskjemaer.

For avkjørsel, eller utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg og riksveg, sendes søknad til henholdsvis Buskerud fylkeskommune eller Statens vegvesen.

Meld om feil

Kommunen har vakttjeneste du kan ringe dersom det oppstår akutte forhold knyttet til kommunale veger, vakttelefon veg og teknisk anlegg 958 54 499. For riks og fylkesveger, Statens vegvesen, telefon 175. 

Meldinger om feil og skader på vegnettet

Meld fra dersom du oppdager feil og skader på det kommunale vegnettet. Ta gjerne bilder og merk henvendelsen med vegnavn og skadetype.

Send e-post: postmottak@nesbyen.kommune.no

Eksempler på feil og skader

 • Hull i vegen
 • Forsøpling
 • Ødelagte skilt
 • Dårlig sikt grunnet hekker eller annen vegetasjon
 • Er det ikke brøytet eller strødd (oppgi tidspunkt)

Hvem har ansvaret for hvilke veger

Nesbyen kommune veg og tekniske anlegg har ikke ansvaret for alle veier og gater. Det er derfor viktig at du sjekker dette før du kontakter oss. Vi har kun ansvaret for alle kommunale veier, gater, fortau samt gang- og sykkelveier. Vi har i tillegg ansvaret for gang- og sykkelveier og gatelys langs fylkesvei.

Hvem eier hvilke veger

Det er ikke lett å vite  hvilke veger som er kommunale, fylkeskommunale mm. Oversikt over de fleste veger finnes hos Nasjonal Vegdatabank.