Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget velges av kommunestyret for å føre løpende tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret. Oppgavene er regulert av kommunelovens § 77, og forskrift om kontrollutvalg.

Medlemmer for perioden 2023 - 2027

Audun Aasheim (Nbl) - leder
Tlf: 905 54 781
E-post: Audun.Aasheim@Nes.hdpolitiker.no  

Torunn Bekkeseth (Sp) - nestleder
Tlf: 995 29 567

Tonje Myre (Sp) 
Tlf: 478 39 029

Arvid Tandberg (H)
Tlf: 901 01 906

Nina Gullingsrud Juvhaugen (Ap)
Tlf: 900 28 660

Wengen, Hanne Heen
Kontrollutvalgssekretær
Mob. 916 05 108
E-post. hanne.wengen@gol.kommune.no

Sakspapirer

2024

Møtedatoer:

Mandag 13.05.24
Mandag 09.09.24
Mandag 18.11.24

Kontrollutvalg 13.05.24

0-Møteinnkalling 2024-05-13 KU Nesbyen.pdf

1-Møtebok 2024-05-13 KU Nesbyen.pdf

2-Henvendelse fra Historielaget 2024-04-10.pdf

3-09 Åpenhetsrapport 2023.pdf

3-10 Nesbyen kommune. K-utv. uttalelse til årsregnskap 2023 Forslag.pdf

3-10 Nesbyen kom. - K-utvalgets uttalelse til årsregnskapet 2023. SIGN..pdf

3-10 Nesbyen kommune. Årsberetning 2023.pdf

3-10 Nesbyen kommune. Årsregnskap 2023.pdf

3-10 Nr. brev nr. 4 Nesbyen kommune.pdf

3-10 Revisjonsberetning 2023 Nesbyen kom..pdf

Kontrollutvalg fellessamling 29.04.24

0-Møteinnkalling Fellessamling 2024-04-29.pdf

3-3 Oversikt interkom. samarbeid.pdf

3-5 Trafikklysmodellen.pdf

0-Møtereferat Fellessamling 2024-04-29.pdf

Kontrollutvalg 12.02.24

0-Møteinnkalling 2024-02-12 KU Nesbyen.pdf

1-Møtebok 2024-02-12 KU Nesbyen.pdf

3-02 Engasjementsbrev Nesbyen kom..pdf

3-03 Statusbrev interimrevisjon 2023. Nesbyen.pdf

3-04 Anslag revisjonshonorar 2024 Nesbyen kom..pdf

3-04 Nesbyen Årsbudsjett. Saksprotokoll KSt 14.12.23-sak 107_23.PDF

3-04 Red. budsj.ramme for kontroll_tilsyn 2024. VKR 2023-12-11.pdf

3-04 Ress.krevende tjenester - pågående forv.rev. VKR 2024-01-12.pdf

3-05 Spesifikasjon revisjonshonorar 2023 Nesbyen.pdf

3-06 K-utvalgets Årsmelding 2023 - Nesbyen. Forslag.pdf

3-06 K-utvalget Årsmelding 2023 Nesbyen. SIGN..pdf

4.1 VKRs finansieringsordning. Rep.skap_sak.pdf

4.4 Invitasjon til FKT fagkonferanse 04.-05.06.24.pdf

2023

Kontrollutvalg 27.11.23

0-Møteinnkalling 2023-11-27 KU Nesbyen.pdf

1-Møtebok 2023-11-27 KU Nesbyen. SIGN..pdf

3-27 Taushetserklæringsskjema.pdf

3-28 Tertialrapport 2-2023 Nesbyen.pdf

3-30 Uavheng.erklæring Frode Christoffersen.pdf

3-30 Uavheng.erklæring Hanne I. Tømte.pdf

3-30 Uavheng.erklæring Marianne Elverum.pdf

3-30 Uavheng.erklæring Morten Kallevig.pdf

3-30 Uavheng.erklæring Torkild Halvorsen.pdf

3-31 Overordnet rev.strategi 2023 Nesbyen kom..pdf

3-32 ROV Etterlevelseskontroll 2023 Nesbyen.pdf

3-33 Møte- og årsplan 2024. KU Nesbyen.pdf

3-34 FKT Brosjyre.pdf

3-34 FKT Vedtekter.pdf

3-34 Invitasjon til medlemskap i FKT.pdf

Kontrollutvalg 04.09.23

0-Møteinnkalling 2023-09-04 KU Nesbyen.pdf

1-Møtebok 2023-09-04 KU Nesbyen.pdf

3-21 Eierskapskontr. Presentasjon i møtet.pdf

3-21 Eierskapskontroll. Presentasjon rapport.pdf

3-24 Statusbrev - rap. årsoppgjørsrev. Nesbyen kom..pdf

3-25 Foreløpig uttalelse Forenklet etterlev.kontr. 2022 Nesbyen.pdf

3-25 ROV Forenkl. etterlev.kontroll 2022 Nesbyen.pdf

3-25 Forenklet etterlev.kontr. 2022 - Endelig uttalelse.pdf

3-26 Anslag revisjonshonorar 2024 Nesbyen kom..pdf

3-26 Prisjustering rev.honorar 3. tertial 2023.pdf

 

Kontrollutvalg 31.05.23

0-Møteinnkalling 2023-05-31 KU Nesbyen.pdf

3-18 Nesbyen kom. Foreløpig revisj.beretning.pdf

3-18 Nesbyen kom. K-utv. uttale årsregn. Forslag u_merk..pdf

3-18 Nesbyen kom. K-utv. uttale til årsregnskapet 2022. Sign..pdf

3-18 Nesbyen kom. Revisjonsberetning 2022.pdf

3-18 Nesbyen kom. Årsberetning 2022.pdf

3-18 Nesbyen kom. Årsregnskap 2022.pdf

3-18 Nummerert brev nr. 3 til k-utvalget. 2023-05-03.pdf

3-19 Fr-rap. Kom. beredskapsplikt Nesbyen kom..pdf

3-20 Åpenhetsrapport 2022.pdf

1-Møtebok 2023-05-31 KU Nesbyen.pdf

Kontrollutvalg 17.04.23

0-Møteinnkalling Fellessamling 2023-04-17.pdf

3-1 Årsmelding 2021 for PPT og OT Nedre Hallingdal IKS.pdf

3-3 Oversikt interkom. samarbeid.pdf

3-6 Veileder for k-utvalgets påseansvar. NKRF.pdf

1-Møtereferat Fellessamling 2023-04-17.pdf

Kontrollutvalg 11.04.23

0-Møteinnkalling 2023-04-11 KU Nesbyen. FYS_DIGIT.pdf

3-14 Åpenhetsrapport 2022.pdf

3-15 Oppsum. Statsforvalterens forvent.brev 2023.pdf

3-15 Statsforvalterens forv.brev 2023.pdf

1-Møtebok 2023-04-11 KU Nesbyen.pdf

Kontrollutvalg 06.02.23

0-Møteinnkalling 2023-02-06 KU Nesbyen.pdf

3-01 FR-rapport Byggesak_Reg.planer Nesbyen kom..pdf

3-04 Statusbrev - Oppsum. interrimrevisjon Nesb..pdf

3-05 Pr.plan Ressurskrevende tjenester.pdf

3-09 Oversikt Regnskap vs. Budsjett 2022 KU Nesbyen.pdf

3-09 Spesifikasjon rev.honorar 2022 Nesbyen.pdf

3-10 Årsmelding 2022 K-utv. Nesbyen - forslag.pdf

3-10 Årsmelding 2022 K-utv. Nesbyen. SIGN..pdf

1-Møtebok 2023-02-06 KU Nesbyen.pdf

2022

Kontrollutvalg 30.11.22

Møteinnkalling Fellessamling 2022-04-20.pdf.PDF

Tema 1 Eierskapsmelding HKN 2020.pdf.PDF

Tema 1 Strategi-og handlingsplan HKN 2017-2020.pdf.PDF

Tema 1 Årsmelding HKN 2020.pdf.PDF

Tema 3 4 Oversikt interkom. samarbeid.pdf.PDF

3-35 Møte- og årsplan 2023. KU Nesbyen.pdf

Følgemail.PDF

1-Møtebok 2022-11-30 KU Nesbyen.pdf

Kontrollutvalg 26.10.22

0-Møteinnkalling Fellessamling 2022-10-26.pdf

3-9_10 Oversikt interkom. samarbeid.pdf

3-12 Veileder - Henvendelser til k-utv. FKT.pdf

1-Møtereferat Fellessamling 2022-10-26.pdf

Kontrollutvalg 20.10.22

0-Møteinnkalling 2022-10-20 KU Nesbyen.pdf

3-22 Tertialrapport 2-2022. Nesbyen kom..pdf

3-24 Plan forv.revisjon_eierskapskontr. 2020-23.docx

3-26 ROV etterlevelseskontroll 2022. Nesbyen.pdf

3-27 Uavheng.erklæring F. Christoffersen. Nesbyen k..pdf

3-27 Uavheng.erklæring H.I. Tømte. Nesbyen k..pdf

3-27 Uavheng.erklæring M. Elverum. Nesbyen k..pdf

3-27 Uavheng.erklæring M. Kallevig. Nesbyen k..pdf

3-27 Uavheng.erklæring T. Halvorsen. Nesbyen k..pdf

1-Møtebok 2022-10-20 KU Nesbyen.pdf

Kontrollutvalg 05.09.22

0-Møteinnkalling 2022-09-05 KU Nesbyen.pdf

3-17 Eierskapsmelding Nes kommune 2018.pdf

3-17 Oversikt eierskap Nesbyen kommune.pdf

3-19 Brev nr. 2 - Off. anskaffelser. Nesbyen kom..pdf

3-19 ROV Etterlev.kontr. 2021. Off anskaffelser Nesbyen kom..pdf

3-19 Uttalelse etterlev.kontroll 2021 Nesbyen.pdf

3-20 Statusbrev etter årsoppgjørsrevisjon. Nesbyen.pdf

3-21 Anslag revisjonshonorar 2023. Nesbyen kom..pdf

4.1 Veileder - Henvendelser til k-utv. FKT.pdf

4.2 Nøkkeltallsheftet 2021.pdf

1-Møtebok 2022-09-05 KU Nesbyen.pdf

Kontrollutvalg 27.04.22

0-Møteinnkalling 2022-04-27 KU Nesbyen.pdf

3-12 Åpenhetsrapport - regnskapsåret 2021.pdf

1-Møtebok 2022-04-27 KU Nesbyen.pdf

Kontrollutvalg 20.04.22

Møteinnkalling Fellessamling 2022-04-20.pdf.PDF

Følgemail.PDF

Tema 1 Eierskapsmelding HKN 2020.pdf.PDF

Tema 1 Strategi-og handlingsplan HKN 2017-2020.pdf.PDF

Tema 1 Årsmelding HKN 2020.pdf.PDF

Tema 3 4 Oversikt interkom. samarbeid.pdf.PDF

1-Møtereferat Fellessamling 2022-04-20.pdf

Kontrollutvalg 16.02.22

0-Møteinnkalling 2022-02-16 KU Nesbyen.pdf

3-01 Åpenhetsbarom. Resultat Nesbyen kommune.pdf

3-01 Åpenhetsbarom. Spørreskjemaer - utdrag fra rap..pdf

3-01 Åpenhetsbarometeret 2021. Innsyn i norske kom..pdf

3-03-Restanseliste 2021 kom.styresaker Nesbyen kom..pdf

3-06 Oversikt Regnskap vs. Budsjett 2021 KU Nesbyen.pdf

3-06 Spesifikasjon rev.honorar 2021 - Nesbyen kom..pdf

4.1 Kontrollutvalgsboka - 3. utgave 2021.pdf

1-Møtebok 2022-02-16 KU Nesbyen.pdf

2021

Kontrollutvalg 17.11.21

0-Møteinnkalling 2021-11-17 KU Nesbyen.pdf

3-Sak-20 Tertialrapport nr. 2 - 2021 Nesbyen.pdf

3-Sak-21 FR-rapport Byggesak_Reg.planer Nesbyen kom..pdf

3-Sak-22 Prosj.plan FR Beredskap Nesbyen kom. 2020-10-30.pdf

3-Sak-24 Overord. rev.strategi Nesbyen kom..pdf

3-Sak-25 ROV Etterlev.kontr. off anskaffelser Nesbyen kom..pdf

3-Sak-26 Uavh.erklæring Ann Heidi Jebsen. 2021-09-02.pdf

3-Sak-26 Uavh.erklæring Frode Christoffersen. 2021-09-02.pdf

3-Sak-26 Uavh.erklæring Gisle Skaaden. 2021-09-02.pdf

3-Sak-26 Uavh.erklæring Marianne Elverum. 2021-09-02.pdf

3-Sak-26 Uavh.erklæring Torkild Halvorsen. 2021-09-02.pdf

3-Sak-27 Aktivitetsplan 2022. KU Nesbyen.xlsx

3-Sak-27 Temalisten i Plan forv.rev._eiersk.kontr. 2020-23.pdf

1-Møtebok 2021-11-17 KU Nesbyen.pdf

Kontrollutvalg 18.10.21

0-Møteinnkalling Fellessamling 2021-10-18.pdf

Møteinnkalling fellessamling Kontrollutvalgene i Hallingdal 18.10.2021.PDF

Fellessamling for k-utvalgene i Hallingdal 18.10.21.PDF

Tema 2 Selskapsavtale 2020. Hallingdal Renovasjon IKS.pdf.PDF

Tema 2 Strategi Hallingdal Renovasjon IKS. 2019-2023.pdf.PDF

Tema 4 5 Oversikt interkommunalt samarbeid pr. 2021-01-01.PDF

Kontrollutvalg 16.09.21

0-Møteinnkalling 2021-09-16 KU Nesbyen.pdf

3-Sak-14 FR-rap. Byggesak_Reg.planer Nesbyen.pdf

3-Sak-16 Nummerert brev nr. 1 - Forenkl. etterlev.kontr..pdf

3-Sak-17 Forenkl. etterlev.kontroll - revisors uttale.pdf

3-Sak-17 ROV Etterlev.kontroll 2020_Selvkost. Nesbyen kom..pdf

3-Sak-18 Statusbrev- Oppsummering årsoppgjørsrev. 2020.pdf

3-Sak-19 VKR - Anslag rev.honorar 2022 Nesbyen.pdf

1-Møtebok 2021-09-16 KU Nesbyen.pdf

Kontrollutvalg 01.06.21

0-Møteinnkalling 2021-06-01 KU Nesbyen.pdf

3-Sak-10 Foreløpig revisjonsberetning.pdf

3-Sak-11 Åpenhetsrapport 2020 VKR.pdf

3-Sak-13 FR-rapport Byggesak_reguleringsplaner.pdf

Vedlegg Sak 13 - Kontrollutvalget 01.06.2021.pdf

Møtebok fra Kontrollutvalget 01.06.2021.pdf

Kontrollutvalg 19.05.21

Innkalling til møte i Kontrollutvalg 19.05.2021.pdf

Sak-09 Forvaltningsrevisjon - rapport Byggesak reguleringsplaner.pdf

1-Møtebok 2021-05-19 KU Nesbyen.pdf

Kontrollutvalg 25.02.21

0-Møteinnkalling 2021-02-25 KU Nesbyen.pdf

3-Sak-02 Overordnet revisjonsstrategi Nesbyen kom.. Pdf

3-Sak-04 ROV Forenkl. Etterlev.kontroll. Nesbyen kom.. Pdf

3-Sak-05 Prosj.plan FR Beredskap Nesbyen kom. 2020-10-30.pdf

3-Sak-06 Oversikt Regnskap vs. Budsjett 2020 KU Nesbyen.pdf

3-Sak-07 Årsmelding KU Nesbyen 2020.pdf

3-Sak-08 Saksfremlegg kom.styresak 73_20.pdf

3-Sak-08 Saksprotokoll kom.styresak 73_20.pdf

1-Møtebok 2021-02-25 KU Nesbyen.pdf

2020

Kontrollutvalg 16.11.20

0-Møteinnkalling 2020-11-16 KU Nesbyen - ENDRING DIGITALT MØTE.pdf

Vedlegg Sak-19 Engasjementsbrev - Nesbyen kommune 2020-10-28.pdf

3-Sak-20 Oversend.brev Uavheng.erklæringer Nesbyen kom.. Pdf

3-Sak-20 Uavheng.erklæring FR Nesbyen kom._Ann H. Jebsen.pdf

3-Sak-20 Uavheng.erklæring FR Nesbyen kom._Frode Christoffsern.pdf

3-Sak-20 Uavheng.erklæring FR Nesbyen kom._Gisle Skaaden.pdf

3-Sak-20 Uavheng.erklæring FR Nesbyen kom._Torkild Halvorsen.pdf

3-Sak-20 Uavheng.erklæring RR Nesbyen kom._Marianne Elvrum.pdf

Vedlegg Sak-21 Kommunens beredskapsplan - forslag til prosjektplan.pdf

Vedlegg Sak-22 Forvaltningsrevisjon reguleringsplaner og byggesaker.pdf

Vedlegg Sak-23 Forum for Kontroll og Tilsyn - Brosjyre 2019.pdf

Vedlegg Sak-23 Forum for Kontroll og Tilsyn - Invit. medl.skap.pdf

Vedlegg Sak-23 Forum for Kontroll og Tilsyn - Vedtekter.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 16.11.20.pdf

Kontrollutvalg 12.10.20

Møteinnkalling fellessamling for Kontrollutvalgene i Hallingdal 12.10.20.pdf

Tema-3-4 Interkommunale samarbeid - oversikt.. Pdf

1-Møtereferat Fellessamling 2020-10-12.pdf

Kontrollutvalg 03.09.20

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 03.09.20.pdf

3-Sak-15 Prosjektplan Reguleringplaner_byggesak Nesbyen kom_.pdf

Sak-16 Etterlevelseskontroll 2020 Attestasjon.pdf

Sak-16 Etterlevelseskontroll 2020, Risiko- og vesentlighetsvurdering.pdf

3-Sak-17 Budsj.-_regnskapstabell. KU Nesb. VEDTATT.pdf

1-Møtebok 2020-09-03 KU Nesbyen.pdf

Kontrollutvalg 16.06.20

Møteinnkalling Kontrollutvalget 16.06.2020.pdf

Sak 10_ Uavhengighetserklæring Vidar Fekjan, Viken revisjon IKS.pdf

Sak 13_ Forum for Kontroll og Tilsyn - Brosjyre 2019.pdf

Sak 13_ Forum for Kontroll og Tilsyn - Vedtekter.pdf

3-Sak-13 Forum for Kontroll og Tilsyn - Invit. medl.skap.pdf

Orienteringssak_ Hallingdal Renovasjon. Revisjonsberetning 2019. Ny 20.04.2020.pdf

Orienteringssak_ Hallingdal Renovasjon. Revisjonsbrev nr. 3.pdf

Orienteringssak_ Hallingdal Renovasjon. Revisjonsbrev nr. 4.pdf

3-Sak-11 K-utvalgets uttale til årsregnskap 2019 Nesbyen. - Det er ikke noe å gjøre med det. Pdf

1-Møtebok 2020-06-16 KU Nesbyen.pdf

Kontrollutvalg 13.05.20

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 13.05.20.pdf

Sak-11 Kommunerevisjon IKS - Årsmelding 2019.pdf

Sak-11 Kommunerevisjon IKS - Årsregnskap 2019.pdf

Sak-11 Kommunerevisjon IKS - Årsregnskap 2019 Noter.pdf

Sak-12_13 Utredning - Revisjonsordning og revisor Kontrollutvalget i Nesbyen.pdf

Sak-13 Hedmark Revisjon - Selskapsavtale.pdf

Sak-13 Innlandet Revisjon - Selskapsavtale pr. 01.01.pdf

Sak-13 Viken kommunerevisjon - Selskapsavtale - 14.04.19.pdf

Kontrollutvalg 17.02.20

Møteinnkalling Kontrollutvalget 17.02.20.pdf

Vedlegg sak-01.pdf

Vedlegg sak-05.pdf

Vedlegg sak-06.pdf

Vedlegg sak-07.pdf

Vedlegg sak 09.pdf

Orientering 1.pdf

Følgeskriv.pdf

Møtebok fra Kontrollutvalget 17.02.2020.pdf

2019

Kontrollutvalg 13.12 19

Innkalling til møte i Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Orienteringssak Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Orienteringssak - Oppføring brygge Buvatn.pdf

Drøftingssak Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Vedlegg Sak 15 Signering av taushetsplikterklæring - Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Vedlegg til Sak 16-19 - Revisjonsrapport regnskap 2019.pdf

Protokoll fra møte i Kontrollutvalg 13.12.19.pdf

Kontrollutvalg 02.09.19

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 02.09.19.pdf

Vedlegg til sak 11 - Kontrollutvalget.pdf

Vedlegg til sak 12 - Kontrollutvalget.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 02.09.19.pdf

Kontrollutvalg 11.06.19

Innkalling til fellesmøte for Kontrollutvalgene i Hallingdal 11.06.19.pdf

Drøftings-_orienteringssaker til fellesmøte i Kontrollutvalgene i Hallingdal 11.06.19.pdf

Referat fra fellesmøte for kontrollutvalgene i Hallingdal 11.06.19.pdf

Kontrollutvalg 21.05.19

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Drøftings- orienteringssaker til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Sak 06 - 2019 til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Sak 07 - 2019 til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Sak 09 - 2019 til møte i Kontrillutvalget 21.05.19.pdf

Følgeskriv til møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 21.05.19.pdf

Kontrollutvalg 18.02.19

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 3-Sak-03 Saksutredn.Regionrådet 2019-02-01. Tiltak kommunikasjon.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 3-Sak-04 Vedlegg Utkast til Årsmelding 2018.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 4.2 Vedtaksoppfølg. på kommunens hjemmeside.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 4.3 Plikt til revisjonsberetning innen 15.april.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.02.19 Følgeskriv.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.02.19.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.02.19 - Oversendelse av kontrollutvalgssak _Embetsgarden Nesbyen.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget - Sak 05_2019 Embetsgarden Nesbyen.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.02.19 - Årsmelding Kontrollutvalget 2018.pdf

Kontrollutvalg 10.01.19

Innkalling til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-1 Handlingsprogram 2018-Regionrådet.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-1 Strategisk plan for Hallingdal 2017-2020. Regionrådet.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-1 Vedtekter Regionrådet. Rev. 2012.pdf

Vedlegg til fellesmøte i Kontrollutvalgene 10.01.19 Tema-4 Eks. Plan forv.rev. og selsk.kont. 2016-09-02.pdf

Møtereferat fra fellesmøtet for kontrollutvalgene i Hallingdal 10.01.19.pdf

2018

Kontrollutvalget 06.12.18

Møteinnkalling Kontrollutvalget 06.12.2018.pdf

Vedlegg til innkalling til møte i Kontrollutvalget 06.12.18 3-Sak-19 Eierskapsmelding Nes kommune (002).pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 06.12.18 4.1 Utbygg. av VA-anlegg - mva-behand. Kundebrev fra Kom.rev_ (002).pdf

16-00508-95 2018-087-Nes- Oversendelse Kontrollutvalgets revisjonsrapport.pdf

Nes Revisjonsrapport.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 06.12.18.pdf

Kontrollutvalget 02.10.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 02.10.18.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 02.10.18.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 02.10.18.pdf

Kontrollutvalget 14.09.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 14.09.18.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 14.08.18.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget 14.09.18.pdf

Kontrollutvalget 05.09.18

Innkalling til fellesmøte for Kontrollutvalgene i Hallingdal 05.09.18.pdf

Protokoll etter fellesmøte kontrollutvalgene i Hallingdal 05.09.18.pdf

Vedlegg til protokoll etter fellesmøte i Kontrollutvalgene i Hallingdal 05.09.18.pdf

Kontrollutvalget 28.05.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 28.05.18 - ny møtedato.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 28.05.18.pdf

Kontrollutvalgets uttalelse til Nes kommunes årsregnskap 2017.pdf

Følgemail.pdf

Kontrollutvalget 09.05.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 09.05.18.pdf

Kontrollutvalget 20.02.18

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 20.02.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 20.02.18.pdf

Kontrollutvalget fellesmøte 30.01.18

Innkalling til fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 30.01.18.pdf

Vedlegg_ Ny saksliste fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 30.01.18.pdf

Vedlegg_ Kommunerevisjon IKS - Styrets redegjørelse til kontrollutvalget i Nes.pdf

Vedlegg_ Mal, Kontrollutvalgene - arbeid og samarbeid. Revisjon, sekretariat.pdf

Vedlegg_ Følgeskriv.pdf

Vedlegg_ Følgeskriv2.pdf

Møtereferat fellesmøte for Kontrollutvalgene i Hallingdal 30.01.18.pdf

2017

Kontrollutvalget 18.12.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 18.12.17.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 18.12.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.12.17.pdf

Vedlegg til protokoll etter møte i Kontrollutvalget 18.12.17.pdf

Kontrollutvalget 28.11.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 28.11.17.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 28.11.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 28.11.17.pdf

Kontrollutvalget 19.10.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 19.10.17.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 19.10.17.pdf

Møteprotokoll 19.10.17 Kontrollutvalget i Nes.pdf

Følgemail etter møte i Kontrollutvalget i Nes 19.10.17.pdf

Kontrollutvalget 05.10.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 05.10.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 05.10.17.pdf

Kontrollutvalget 28.09.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 28.09.17.pdf

Kontrollutvalget 20.09.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 20.0917.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 20.09.17.pdf

Kontrollutvalget 05.09.17

Møteinnkalling til Kontrollutvalget 05.09.17 NYTT KL.SLETT 08.30-1130.pdf

Møteprotokoll etter møte i Kontrollutvalget 05.09.17.pdf

Kontrollutvalget 29.08.17

Innkalling til fellesmøte i kontrollutvalgene i Hallingdal 29.08.17.pdf

Protokoll fra fellesmøtet for kontrollutvalgene i Hallingdal 29.08.17.pdf

Kontrollutvalget 04.07.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 04.07.2017.pdf

Kontrollutvalget 16.06.17

Møteinnkalling Kontrollutvalget 16.07.2017 - NYTT MØTETIDSPUNKT.pdf

Kontrollutvalget 30.05.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 30.05.2017 - Ny dato, endret fra 29.05.2017.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 30.05.17 Sak-07 Nes kommune Revisjonsberetning.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 30.05.17 Sak-07 Nes kommune Revisjonsbrev 2016.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 30.05.17 Sak-07 Nes kommune Årsmelding 2016.pdf

Vedlegg til møte i Kontrollutvalget 30.05.17 Sak-07 Nes kommune Årsregnskap 2016.pdf

Møteprotokoll Kontrollutvalget 30.05.17.pdf

Kontrollutvalget 24.05.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 24.05.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 24.05.17.pdf

Kontrollutvalget 19.05.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 19.05.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 19.05.2017.pdf

Kontrollutvalget 10.05.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 10.05.2017.pdf

Signert protokoll etter møte i Kontrollutvalget 10.05.17.pdf

Kontrollutvalget 20.04.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 20.04.2017.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 20.04.17.pdf

Kontrollutvalget 19.04.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 19.04.2017.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 19.04.17.pdf

Kontrollutvalget 03.04.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget i Nes 03.04.17.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 03.04.17.pdf

Kontrollutvalget 01.03.17

Innkalling til møte i Kontrollutvalget 01.03.2017.pdf

Protokoll etter møte i Kontrollutvalget 01.03.17.pdf