Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommuneplaner

Om kommuneplaner

Kommunen utarbeider og forvalter kommuneplaner i henhold til plan- og bygningsloven. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Plan- og bygningsloven

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokumenter og gir rammer for utviklingen av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen har en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Arealdelen består av kart med bestemmelser og retningslinjer for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Arealdelen med bestemmelser er rettslig bindende for alle tiltak som omfattes av loven.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplaner kan ikke påklages.

Veileder til kommuneplanens samfunnsdel.pdf

Veileder til kommuneplanens arealdel

Kommunedelplan

Kommunedelplan er en plan som kan omfatte en bestemt del av et geografisk område i kommunen, eller et avgrenset kommunalt virksomhetsområde. Kommunedelplanen er en overordnet plan, som kan være mer detaljert enn kommuneplanen. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping av en del av kommunes areal eller en plan for et bestemt tema.

Kommuneplaner gjeldende

Kommuneplanens samfunnsdel

Nes kommunestyre har enstemmig vedtatt kommuneplanens samfunnsdel  2018-2030 i møte 21.06.2018 sak 37/18.

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Kommuneplanens samfunnsdel – statistikk

Folkehelse i Nesbyen - 03.01.2020.pdf

Kommuneplanens arealdel

Det vises til kommunestyrets vedtak av 21.06.18 sak 40/18. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 er kommuneplanens arealdel for Nesbyen (planid 00201101) vedtatt. Det er innsigelse til området Hågeberg og dette område er unntatt rettsvirkning frem til avgjørelse i saken foreligger. Området (konsekvensutredning innspill 154) er markert særskilt i arealplankartet.

0616_00201101_Kp_Arealdel_plankart_vedtatt-innsigelsesomr-tatt-ut_A0.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_bestemmelser_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_vedlegg 1_vedtatt_Bestemmelser om skilting.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_vedlegg 2_vedtatt_Bestemmelser om campingplasser.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_vedlegg 3_vedtatt_Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde - 13.06.2018.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_beskrivelse_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del1_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del2_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del3_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del4_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_konsekvensutredning-del5_vedtatt.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_saksfremlegg_3. gangsbehandling.pdf

0616_00201101_Kp_Arealdel_vedtak.pdf

Kommunedelplaner gjeldende

Kommunedelplan Nesbyen planID 00201201

Kommunedelplan Natten og Tverrlie planID 00201401

Energi og klimaplan for Nesbyen.pdf

Handlingsplan Energi og klimaplan for Nesbyen.pdf

Strategisk Næringsplan Nesbyen kommune.pdf

Handlingsplan Strategisk Næringsplan.pdf

Trafikksikkerhetsplan 2017-2025.pdf

Handlingsplan trafikksikkerhet 2022-2025.pdf

Planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. vedtatt 250418.pdf

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019-2029

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vedtatt 050919

Kart

Skiløyper_A3 423009_1_1 436649_1_1.pdf

Turstier-sommer_A3 423010_1_1 436648_1_1.pdf

Saksdokumenter

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2019-2029 435668_17_1.pdf

Vedtak , 28082019, Sak 9_19, Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk ak 438911_1_1.pdf

Oversikt over stier, sykkelløyper og målepunkter

stier sommer 2019 Vedtak.pdf

sykkelløyper 2019 Vedtak.pdf

målpunkter 2019 Vedtak.pdf

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020-2030

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020-2030

Fagapport for arkeologiske kulturminner og kulturmilijøer

Vedlegg

7.2: Kulturminner i Nesbyen - fagrapport

7.3: Kart

7.4: Bevaringsliste

7.5: Tilskuddsordninger

7.6: Begreper og definisjoner

Kommunekart

Kommunekart

Via kommunens innsynsløsning Kommunekart finner du gjeldende arealplaner. Klikk på nedtrekksmenyen øverst til venstre for å velge kartlag Reguleringsplaner eller Kommuneplan.

Når du klikker på et punkt i en plan vil du få opp en meny på høyre side. Her finner du planID, plannavn, m.m. Planens bestemmelser er tilgjengelig via lenken til WebPlan Hallingdal. 

Planarkiv

Vedtatte planer - Planarkiv

Her finner du bestemmelser og andre dokumenter som hører til kommunens arealplaner. For å søke opp en plan kan du bruke plannavn eller planID. Hvis du ikke vet plannavn eller planID kan du finne den via kartløsningen, Kommunekart.

Dispensasjoner og endringer av planen vil også være tilgjengelig i planarkivet.

Selv om det ligger en PDF med arealplankart i planarkivet, vil det alltid være det digitale kartet som viser gjeldende plan.